Боричевская Татьяна Геннадьевна

Кандидат филологических наук, доцент

Преподаваемые дисциплины

 • Зарубежная литература
 • Интерпретация художественного текста
 • Жанровые особенности художественных произведений
 • Тенденции развития современной зарубежной литературы

Сфера научных интересов

Литературоведение, зарубежная литература, литература немецкоязычных стран, современная драматургия Австрии и Беларуси

Публикации

Статьи

 1. Сыроежко (Боричевская), Т. Г. Мотивы пьесы “Понтий Пилат” Харальда Цузанека / Т. Г. Сыроежко // Вестн. Минск. гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. – 2008. – № 3 (34). – С. 203 – 209.
 2. Сыраежка (Барычэўская), Т. Г. Раннія п’есы Петэра Хандке як адлюстраванне эксперыментальнага абнаўлення еўрапейскай драмы 60-70-х гадоў ХХ ст. / Т. Г. Сыраежка // Вестн. Минск. гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. – 2011. – № 6 (55). – С. 141 – 149.
 3. Сыраежка (Барычэўская), Т. Г. Беларуская экалагічная п’еса / Т. Г. Сыраежка // Вестн. Минск. гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. – 2012. – № 4 (59). – С. 138 – 145.
 4. Барычэўская, Т. Г. Развіццё традыцый тэатра абсурду ў п’есах Томаса Бернхарда і ў творах сучасных беларускіх драматургаў / Т. Г. Барычэўская // Веснiк Брэсцкага ўнiверсiтэта. Серыя 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – Брэст: Выдавецтва БрГУ імя А.С. Пушкіна, 2015. – №1. – С. 56 – 62.
 5. Барычэўская, Т. Г. Сацыяльна-гістарычныя вытокі эксперыментальнага характару сучаснай аўстрыйскай драмы / Т. Г. Барычэўская // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. – 2016. – № 2. – C. 77 – 81.
 6. Барычэўская, Т.Г. Наватарскі характар развіцця драматургіі ў ХХ стагоддзі / Т.Г. Барычэўская // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. – 2021. – № 2. – С. 12 – 16.

Материалы конференций

 1. Сыроежко (Боричевская), Т. Г. Образ Гомера в комедии Харальда Цузанека “Я лгал правду” / Т. Г. Сыроежко // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 24-25 апреля 2007 г.: в 5 ч. Ч. 5 /отв. ред. Н.П. Баранова. – Минск: МГЛУ, 2007.С. 105 – 108.
 2. Сыроежко (Боричевская), Т. Г. Харальд Цузанек и его концепция Мирового театра / Т. Г. Сыроежко // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 22-23 апреля 2008 г.: в 5 ч. Ч. 5 / отв. ред. Н.П. Баранова. – Минск: МГЛУ, 2008.С. 89 – 92.
 3. Сыраежка (Барычэўская), Т. Г. Жанр бурлескі і яе элементы ў п’есах Харальда Цузанека / Т. Г. Сыраежка // Материалы ежегодной научной конференции студентов и магистрантов университета 21-22 апреля 2009 г.: в 2 ч. Ч. 2 / отв. ред. Н.П. Баранова. – Минск: МГЛУ, 2009.С. 140.
 4. Сыраежка (Барычэўская), Т. Г. Жанр бурлескіі яго элементы ў п’есах аўстрыйскіх і беларускіх аўтараў / П. В. Васючэнка, Т. Г. Сыраежка // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст: Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя са дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкалегія: С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.]. – Мінск, 2010. С. 141 – 147.
 5. Сыраежка (Барычэўская), Т. Г. Станаўленне беларускай экалагічнай п’есы / Т. Г. Сыраежка // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 27-28 апреля 2011 г.: в 5 ч. Ч. 5 / отв. ред. Н.П. Баранова. – Минск: МГЛУ, 2011.С. 42 – 46.
 6. Сыраежка (Барычэўская), Т. Г. Эстэтыка тэатра абсурду ў п’есах Томаса Бернхарда / Т. Г. Сыраежка // Концепции и перспективы немецкого языкознания и литературоведения в межкультурном дискурсе. 2 Научно-практический семинар (Минск, 25 марта 2011 года). Сборник материалов. – Минск : БГУ, 2011. – С. 55 – 58.
 7. Сыраежка (Барычэўская), Т. Г. Беларуская батлейка і расійскі вяртэп: паралелі, аналогіі і перайманні / Т. Г. Сыраежка // Беларуская і руская літаратуры :тыпалогія ўзаемасувязей і нацыянальнай ідэнтыфікацыі : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 18 – 19 красавіка 2012 года) / Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. С. 291 – 295.
 8. Сыраежка (Барычэўская), Т. Г. Элементы абсурдысцкай эстэтыкі ў фантастычнай камедыі Кандрата Крапівы “Брама неўміручасці” / Т. Г. Сыраежка // Шлях да Брамы Неўміручасці: матэрыялы Рэсп. навук. чытанняў, прысвеч. 115-годдзю з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы, Мінск (3 сак. 2011 г.) / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; уклад. А.А. Манкевіч. – Мінск : Беларус. навука, 2012. – С. 126 –132.
 9. Сыраежка (Барычэўская), Т. Г. Трансфармацыя экалагічнага імператыву ў сучаснай аўстрыйскай драматургіі / Т. Г. Сыраежка // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 25-26 апреля 2012 г.: в 5 ч. Ч. 5 / отв. ред. Н.П. Баранова. – Минск: МГЛУ, 2013.С. 101 – 104.
 10. Сыраежка (Барычэўская), Т. Г. “Новая драма” Канстанцыі Дэніг: традыцыі і наватарства / Т. Г. Сыраежка // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 13 – 14 мая 2014 г.: в 5 ч. Ч. 5 / отв. ред. Н.П. Баранова. – Минск: МГЛУ, 2014.С. 60 – 63.
 11. Барычэўская, Т. Г. Адвечнае і актуальнае ў творчасці Канстанцыі Дэніг, аўстрыйскага драматурга ХХІ стагоддзя / Т. Г. Барычэўская // Романо-германская филология. Контексты культуры и литературные связи : междунар. сб. науч. ст. / Полоцкий гос. ун-т ; редкол.: А. А. Гугнин (отв. ред.) [и др.] – Новополоцк, 2017. – С. 149 – 151.
 12. Барычэўская, Т. Г. Антымілітарысцкія тэндэнцыі ў літаратуры Аўстрыі другой паловы ХХ стагоддзя / Т. Г. Барычэўская // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 16 – 17 апреля 2020 г.: в 5 ч. Ч. 5. / отв. ред. Н.П. Баранова. – Минск : МГЛУ, 2020. С. 68 – 71.

События

18 мая 2016